Vases

Trier par

LOOP LOOP

LOOP

Vase 14''

44.00 $

LOOP LOOP

LOOP

Vase 7¼''

24.75 $

NASIK NASIK

NASIK

Vase 12''

29.00 $

KALYAN KALYAN

KALYAN

Vase 6''

12.50 $

HERRINGBONE HERRINGBONE

HERRINGBONE

Vase 13''

40.00 $

HERRINGBONE HERRINGBONE

HERRINGBONE

Vase 7''

21.50 $

DAZA DAZA

DAZA

Vase mural 6''

15.50 $

AKA AKA

AKA

Vase mural 4¼''

11.00 $

NAVAJO NAVAJO

NAVAJO

Vase 14''

44.00 $ 22.00 $

RIBBED

RIBBED

Vase 10''

26.50 $

HALF RIBBED HALF RIBBED

HALF RIBBED

Vase 5''

12.75 $

STRIPE RIB STRIPE RIB

STRIPE RIB

Vase 4''

12.75 $

STRI HORI STRI HORI

STRI HORI

Vase 10½''

16.50 $

STRI VERTI STRI VERTI

STRI VERTI

Vase 6''

16.50 $

STRIATO STRIATO

STRIATO

Vase 6''

16.50 $

AQUARELLE AQUARELLE

AQUARELLE

Vase 9¾''

18.00 $

CLOSED FACE CLOSED FACE

CLOSED FACE

Vase 6''

18.00 $

MODERN FACE

MODERN FACE

Vase 10''

34.00 $

MODERN FACE MODERN FACE

MODERN FACE

Vase 6½''

27.00 $

MODERN FACE

MODERN FACE

Vase 3½''

10.75 $

GOLOGO

GOLOGO

Vase 9''

21.00 $

GOLOGO

GOLOGO

Vase 6½''

16.50 $

PICCOLO

PICCOLO

Vase 4''

16.00 $

PICCOLO

PICCOLO

Vase 3½''

11.00 $

EVENS EVENS

EVENS

Vase 10''

24.00 $

JINAU JINAU

JINAU

Vase 9''

21.50 $

ANDERSON ANDERSON

ANDERSON

Vase 8''

14.00 $

STHERLIN STHERLIN

STHERLIN

Vase 4½''

11.00 $

JUDE JUDE

JUDE

Vase 4''

8.00 $

DAVIDSON DAVIDSON

DAVIDSON

Vase 6''

11.00 $

MESAC MESAC

MESAC

Vase 7''

14.00 $

KENDY KENDY

KENDY

Vase 3''

7.00 $ 3.50 $

LIPTON LIPTON

LIPTON

Vase 9''

23.00 $

Flowa Flowa

Flowa

Vase mural 7''

20.50 $

CLARA

CLARA

Vase 5''

9.25 $

BEANZ

BEANZ

Vase 5½''

12.50 $