Vases

Sort by

HERRINGBONE HERRINGBONE

HERRINGBONE

Vase 13''

$40.00

HERRINGBONE HERRINGBONE

HERRINGBONE

Vase 7''

$21.50

RIBBED

RIBBED

Vase 10''

$26.50

STRIATO STRIATO

STRIATO

Vase 6''

$16.50

STRI HORI STRI HORI

STRI HORI

Vase 10½''

$16.50

STRI VERTI STRI VERTI

STRI VERTI

Vase 6''

$16.50

DAZA DAZA

DAZA

Wall vase 6''

$15.50

AKA AKA

AKA

Wall vase 4¼''

$11.00

NAVAJO NAVAJO

NAVAJO

Vase 14''

$44.00

HALF RIBBED HALF RIBBED

HALF RIBBED

Vase 5''

$12.75

STRIPE RIB STRIPE RIB

STRIPE RIB

Vase 4''

$12.75

CLOSED FACE CLOSED FACE

CLOSED FACE

Vase 6''

$18.00

AQUARELLE AQUARELLE

AQUARELLE

Vase 9¾''

$18.00

MODERN FACE

MODERN FACE

Vase 10''

$34.00

MODERN FACE MODERN FACE

MODERN FACE

Vase 6½''

$27.00

MODERN FACE

MODERN FACE

Vase 3½''

$10.75

BOTANICAL

BOTANICAL

Vase 10"

$21.00

Flowa Flowa

Flowa

Wall vase 7''

$20.50

CLARA

CLARA

Vase 5''

$9.25

BEANZ

BEANZ

Vase 5½''

$12.50

EVENS EVENS

EVENS

Vase 10''

$24.00

JINAU JINAU

JINAU

Vase 9''

$21.50

ANDERSON

ANDERSON

Vase 8''

$14.00

STHERLIN STHERLIN

STHERLIN

Vase 4½''

$11.00

JUDE JUDE

JUDE

Vase 4''

$8.00

DAVIDSON DAVIDSON

DAVIDSON

Vase 6''

$11.00

MESAC

MESAC

Vase 7''

$14.00

KENDY KENDY

KENDY

Vase 3''

$7.00